اجرای نمای سرامیک خشک پرسلانی

مدول بندی خارجی ساختمان کار جدیدی نیست ابتدایی ترین کاربرد پوشش دیواری از سرامیک لعابدار به وسیله بابلی ها در حدود 2600 سال پیش در خیابان پروسسیون و دروازه ایشتار. بوده است.   اخیرا , در قرن بیستم اجرای نماهای سرامیکی در چرخه معماری پیشرفته در سرتاسر دنیا  محبوب شده اند . نمونه ها شامل ساختمانی واقع در…